I Część Ogólna.

 

  1. Zespół Krytych Pływalni zwany dalej również Obiektem jest otwarty codziennie w godzinach: 6:30 – 22.00.
  2. Zespołem Krytych Pływalni zarządza Kierownik, wykonujący zadania przy pomocy pracowników Zespołu Krytych Pływalni upoważnionych do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
  3. Zasady funkcjonowania Zespołu Krytych Pływalni oraz prawa i obowiązki korzystających z niego reguluje niniejszy Regulamin.
  4. W skład Zespołu Krytych Pływalni wchodzą:

1) Baseny:

a) basen sportowy:

  • wymiary 25m x 21m (8 torów);
  • głębokość od 2,00m do 2,50m;
  • maksymalna dopuszczalna liczba osób korzystających jednocześnie - 64,

b) basen rekreacyjny:

  • wymiary 20m x 8,50m;
  • głębokość od 0,80m do 1,20m;
  • maksymalna dopuszczalna liczba osób korzystających jednocześnie - 36,

dalej zwane wspólnie pływalnią.

2) Jacuzzi - maksymalna dopuszczalna liczba osób korzystających jednocześnie - 2,

3) Sauna - maksymalna dopuszczalna liczba osób korzystających jednocześnie – 4,

4) Szatnie:

a) główna,

b) basenowe,

c) przebieralnie dla pracowników dydaktycznych AWF.

5) pomieszczenia dydaktyczno-laboratoryjne,

6) ogólnodostępne ciągi komunikacyjne i toalety.

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych pomieszczeń w Zespole Krytych Pływalni należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zasadami dotyczącymi ich użytkowania.
  2. Osoby znajdujące się na terenie Zespołu Krytych Pływalni są zobowiązane podporządkować się zapisom Regulaminu, poleceniom pracowników i obsługi obiektu.
  3. Za zapoznanie się z Regulaminami dzieci do lat 13 odpowiadają rodzice/opiekunowie.
  4. Osoby przebywające na terenie Obiektu naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób w nim przebywających, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz do poleceń pracowników i obsługi Zespołu Krytych Pływalni mogą zostać usunięte z Obiektu.
  5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, we szatniach.

II Zasady korzystania z basenów sportowego i rekreacyjnego wraz z szatniami basenowymi zwanymi dalej Pływalnią.

  1. Wszystkie zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika wodnego dalej Ratownika.
  2. Ratownikiem jest osoba posiadająca wymagane stosownymi przepisami prawa uprawnienia i nosząca strój z napisem Ratownik Wodny/Ratownik WOPR.
  3. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom i zakazom pełniącego dyżur Ratownika.
  4. Zajęcia grup zorganizowanych mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez instruktorów, trenerów, nauczycieli lub inne uprawnione osoby pod nadzorem Ratownika i w obecności opiekuna grupy.
  5. Korzystanie z basenów odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć.
  6. Za bezpieczeństwo na terenie pływalni odpowiada pełniący dyżur Ratownik.
  7. Za organizację i przebieg zajęć grup zorganizowanych odpowiada uprawniona do prowadzenia tych zajęć osoba.
  8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pływalni jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
  9. W halach basenowych przebywać mogą tylko i wyłącznie uczestnicy zajęć, instruktorzy, ratownicy/trenerzy i inne upoważnione do tego osoby.
  10. Z basenu sportowego mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać lub biorące udział w zajęciach z nauki pływania prowadzonych przez uprawnioną osobę.
  11. Z basenu rekreacyjnego mogą korzystać osoby:
    1. umiejące pływać lub osoby biorące udział w zajęciach prowadzonych przez uprawnioną osobę,
    2. osoby poniżej 13. roku życia:
      1. pod opieką rodzica,
      2. lub biorące udział w zajęciach z nauki pływania prowadzonych przez uprawnioną osobę.
  12. W zajęciach realizowanych w basenie sportowym i rekreacyjnym uczestniczyć mogą tylko i wyłącznie osoby powyżej 3 roku życia.
  13. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do:
    1. stosowania się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej,
    2. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych Ratowników oraz poleceń wydawanych przez innych pracowników Zespołu Krytych Pływalni,
    3. dostosowania swoich aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,
    4. zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,
    5. użytkowania sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,
    6. bezzwłocznego informowania Ratowników o zaistniałym wypadku, urazie oraz innym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na ich własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób.
  14. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni basenowych w strefie przy szatni głównej.
  15. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i w przebranym obuwiu specjalnym (klapki kąpielowe).
  16. Dla grup i osób korzystających z pływalni szatnie basenowe dostępne są na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w których uczestniczą i do 15 minut po ich zakończeniu.
  17. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała i czepek.
  18. Przed wejściem na pływalnie wszystkie osoby zobowiązane są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących, również po każdorazowym skorzystaniu z WC.
  19. Osoby wchodzące na pływalnie z szatni basenowych zobowiązane są do przejść przez tzw. „nogomyje”.
  20. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu w miejscach do tego wyznaczonych.
  21. Wszyscy uczestnicy zajęć odbywających się ramach grup zorganizowanych wchodzą z szatni na basen równocześnie.
  22. Prowadzący dane zajęcia ma obowiązek weryfikacji uczestników i sprawdzania stanu liczbowego swojej grupy przed, w trakcie i po zajęciach.
  23. Spóźnione osoby nie będą wpuszczane na zajęcia.
  24. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przebywać na basenie na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na basen.
  25. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny.
  26. Na jednym torze basenu sportowego nie może przebywać jednorazowo więcej niż 8 osób.
  27. Na jednej połowie basenu rekreacyjnego nie może przebywać jednorazowo więcej niż 18 osób.
  28. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę basenu.
  29. Kierownictwo Obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.
  30. Klienci, opiekunowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
  31. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych bez uprzedniej zgody Kierownika Zespołu Krytych Pływalni.
  32. Użytkownikom pływalni zaleca się korzystanie z zamykanych szafek wrzutowych na monety.
  33. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z kluczem do szafek basenowych lub zamka szafkowego pobierana jest opłata w wysokości 100,00 zł.
  34. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty pozostawione w szatniach basenowych.
  35. Na terenie pływalni i szatni basenowych zabrania się:
    1. wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników,
    2. zakłócania porządku na pływalni i trybunach,
    3. niszczenia urządzeń, sprzętu pływackiego oraz ratowniczego,
    4. chwytania lin rozdzielających tory do pływania i wieszania się na nich,
    5. biegania po obrzeżach niecki basenowej,
    6. skakania oraz wpychania innych do wody,
    7. wprowadzania na basen zwierząt,
    8. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub środków o podobnym działaniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków o podobnym działaniu,
    9. palenia tytoniu,
    10. wnoszenia przedmiotów szklanych i ostrych narzędzi,
    11. wchodzenia do wody z ranami, skaleczeniami, zmianami skórnymi lub widocznymi oznakami chorób,
    12. wchodzenia na stanowiska Ratowników,
    13. zanieczyszczania wody w niecce basenu.

III Zasady korzystania z Jacuzzi.

  1. Przed wejściem do Jacuzzi należy zapoznać się z poniższymi zasadami korzystania z niego.
  2. Korzystanie z Jacuzzi jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania z niego oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich zapisów oraz poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Obiektu.
  3. Przed wejściem do pomieszczenia z Jacuzzi należy bezwzględnie zmienić obuwie na obuwie basenowe.
  4. Wszystkie osoby korzystające z Jacuzzi, przed wejściem do niego, zobowiązane są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących, również po każdorazowym skorzystaniu z WC.
  5. Wejście do Jacuzzi dozwolone jest wyłącznie od strony schodów.
  6. Obowiązuje kategoryczny zakaz biegania wokół jacuzzi i wskakiwania do niego.
  7. Z Jacuzzi mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwskazań medycznych dla tego typu zabiegów.
  8. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
  9. Za skutki zdrowotne z przebywania w Jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
  10. Nie wolno korzystać z Jacuzzi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  11. Wszelki usterki dotyczące funkcjonowania Jacuzzi należy zgłaszać obsłudze Obiektu.

IV Zasady korzystania z Sauny

  1. Przed wejściem do Sauny należy zapoznać się z poniższymi zasadami korzystania z niej.
  2. Korzystanie z Sauny suchej jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania z niej oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich zapisów oraz poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Obiektu.
  3. Z Sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
  4. Osoba korzystająca z Sauny powinna posiadać duży ręcznik kąpielowy.
  5. Do Sauny nie wolno wchodzić pojedynczo.
  6. Z Sauny mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwskazań medycznych dla tego typu zabiegów.
  7. W kabinie Sauny może przebywać jednocześnie 8 osób.
  8. Nie wolno korzystać z Sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  9. W Saunie zabrania się:
    1. wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
    2. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
    3. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
    4. wnoszenia napojów alkoholowych,
    5. palenia tytoniu,
    6. niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
    7. wchodzenia w przedmiotach metalowych, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
  10. Wskazówki i zalecenia dotyczące korzystania z Sauny:
    1. Z Sauny nie powinny korzystać osoby:
      1. z nadciśnieniem tętniczym,
      2. z chorobami serca,
      3. z chorobą wieńcową,
      4. z wyraźnymi przeciwwskazaniami lekarskimi,
    2. osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z Sauny pod opieką dorosłych.
    3. w przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg.
  11. Wszelki usterki należy zgłaszać Ratownikowi.

V Zasady korzystania z szatni głównej.

  1. Szatnia mieści się w holu głównym Zespołu Krytych Pływalni.
  2. Szatnia główna jest bezobsługowa.
  3. Szatnia jest czynna w godzinach funkcjonowania Obiektu.
  4. W szatni przechowywane są nakrycia wierzchnie oraz obuwie.
  5. Przy szatni dostępne są szafki depozytowe lub na obuwie zewnętrzne. Korzystanie z nich jestmożliwe po włożeniu w zamek szafki monety 2 złotowej, która zostanie zwrócona po zwolnieniu szafki.
  6. Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki depozytowej/na obuwie lub uszkodzenie zamka pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
  7. Obuwie należy włożyć do worka foliowego lub mocnej torby foliowej.

VI Zakres przystosowania Zespołu Krytych Pływalni w odniesieniu do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. Opiekun osoby ze szczególnymi potrzebami ma zapewniony bezpłatny wstęp na zajęcia w których bierze udział jego podopieczny, nawet jeśli sami opiekun w nich nie uczestniczy.
  2. Baseny są wyposażone w wózek basenowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  3. Dla osób szczególnymi potrzebami dostępne są pomieszczenia oznaczone piktogramami informacyjnymi.
  4. Na parkingu przed Zespołem Krytych Pływalni AWF są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
  5. Obiekt posiada wejście boczne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
  6. Obiekt posiada windę.
  7. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z windy basenowej.
  8. Strona internetowa Zespołu Krytych Pływalni, na której dostępne są informacje dla jej użytkowników spełnia wymogi ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wytyczne WCAG 2.1 na poziomie AA czy Decyzję Wykonawczą (UE) 2018/1523.

VII Postanowienia końcowe

  1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu lub utracone na skutek kradzieży.
  2. Zespół Krytych Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, zasad używania znajdujących się w Obiekcie urządzeń i poleceń pracowników Zespołu Krytych Pływalni.
  3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu.
  4. Osoby korzystające z poszczególnych części Zespołu Krytych Pływalni i znajdującego się wniej wyposażenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie
  5. Osoby przebywające w Zespole Krytych Pływalni zobowiązane są do przestrzegania ustalonych i przedstawionych w formie komunikatów nakazów i zakazów.
  6. W przypadku zanieczyszczenia wody w nieckach basenowych kałem lub wymiocinami sprawca lub jego opiekun zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 1000 zł. W przypadku zajęć grupowych zorganizowanych odpowiedzialność obciąża solidarnie sprawcę i organizatora zajęć.
  7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywistych kosztów związanych z usunięciem skutków zanieczyszczenia wody, AWF w Krakowie może dochodzić na zasadach ogólnych zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z wymianą wody i utraconymi korzyściami, spowodowanymi zanieczyszczeniem i koniecznością wyłączenia z użytkowania poszczególnych części Zespołu Krytych Pływalni. W przypadku zajęć grupowych odpowiedzialność obciąża solidarnie sprawcę i organizatora zajęć.
  8. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za niezgodne z opisanymi w nim zasadami użytkowanie Obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia, a Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki takiego postępowania.
  9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Zespołu Krytych Pływalni należy zgłaszać Kierownikowi Zespołu Krytych Pływalni.

Rektor Akademia Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie