I. Część Ogólna

 1. Zespół Krytych Pływalni jest otwarty codziennie w godzinach: 7:00 – 22:00.
 2. Zespołem Krytych Pływalni zarządza Kierownik, wykonujący zadania przy pomocy pracowników Sekcji Obsługi Zespołu Krytych Pływalni upoważnionych do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
 3. Zasady funkcjonowania Zespołu Krytych Pływalni oraz prawa i obowiązki korzystających z niego reguluje niniejszy Regulamin.
 4. W skład Zespołu Krytych Pływalni wchodzą:
 • basen sportowy (8 torów) o wymiarach 25m x 21m i głębokości od 2,00 m do 2,50 m, z maksymalną dopuszczalną ilością 112 osób korzystających na raz,
 • basen rekreacyjny o wymiarach 20 m x 8,50 m i głębokości od 0,80 m do 1,20 m, z maksymalną dopuszczalną ilością 72 osób korzystających na raz,
 • szatnie: główna, basenowe i przebieralnie do zajęć dydaktycznych,
 • jacuzzi z maksymalną dopuszczalną ilością 2 osób korzystających na raz,
 • sauna z maksymalną dopuszczalną ilością 4 osób korzystających na raz,
 • cześć dydaktyczno – laboratoryjna.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych pomieszczeń w Zespole Krytych Pływalni należy zapoznać się z odpowiednimi Regulaminami i Instrukcjami ich użytkowania.
 2. Osoby znajdujące się na terenie Zespołu Krytych Pływalni są zobowiązane podporządkować się zapisom Regulaminu, poleceniom pracowników i obsługi obiektu.
 3. Za zapoznanie się z Regulaminami dzieci do lat 13 odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób w nim przebywających, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu oraz do poleceń pracowników i obsługi Zespołu Krytych Pływalni mogą zostać usunięte z obiektu.
 5. W zajęciach realizowanych w basenie sportowym i rekreacyjnym uczestniczyć mogą tylko i wyłącznie osoby powyżej 3 roku życia.

II. Zasady korzystania z basenów sportowego i rekreacyjnego wraz z szatniami basenowymi zwanymi dalej Pływalnią.

 1. Wszystkie zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika wodnego.
 2. Ratownikiem wodnym jest osoba posiadająca wymagane stosownymi przepisami prawa uprawnienia i nosząca strój z napisem Ratownik Wodny/Ratownik WOPR.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom i zakazom pełniącego dyżur ratownika wodnego.
 4. Zajęcia grup zorganizowanych mogą odbywać się tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekunów, instruktorów, trenerów, nauczycieli lub innych uprawnionych osób.
 5. Zajęcia grup zorganizowanych prowadzone są według ustalonego rozkładu zajęć.
 6. Za bezpieczeństwo na terenie pływalni odpowiada pełniący dyżur ratownik wodny.
 7. Za organizację i przebieg zajęć grup zorganizowanych odpowiada uprawniona do prowadzenia tych zajęć osoba.
 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pływalni jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 9. W halach basenowych przebywać mogą tylko i wyłącznie uczestnicy zajęć, instruktorzy, ratownicy/trenerzy i inne upoważnione do tego osoby.
 10. Z pływalni mogą korzystać indywidualne osoby wyłącznie umiejące pływać.
 11. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do:
  1. stosowania się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej,
  2. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników pełniących dyżur i innych pracowników i obsługi Zespołu Krytych Pływalni,
  3. dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,
  4. zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,
  5. użytkowania sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,
  6. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 12. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni basenowych w strefie przy szatni głównej.
 13. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i w przebranym obuwiu specjalnym (klapki kąpielowe).
 14. Dla grup i osób korzystających z pływalni szatnie basenowe dostępne są na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i do 15 minut po ich zakończeniu.
 15. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała i czepek.
 16. Przed wejściem na pływalnie wszystkie osoby zobowiązane są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących, również po każdorazowym skorzystaniu z WC.
 17. Osoby wchodzące na pływalnie z szatni basenowych zobowiązane są do przejść przez tzw. „nogomyje”.
 18. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu w miejscach do tego wyznaczonych.
 19. Na pływalnię wszyscy uczestnicy zajęć grup zorganizowanych wchodzą równocześnie.
 20. Prowadzący dane zajęcia ma obowiązek weryfikacji uczestników i sprawdzać stan liczbowy ćwiczących przed, w trakcie i po zajęciach.
 21. Spóźnione osoby nie będą wpuszczane na zajęcia.
 22. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybywać na pływalni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.
 23. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny.
 24. Na jednym torze basenu sportowego nie może przebywać jednorazowo więcej niż 8 osób.
 25. Na jednej połowie basenu rekreacyjnego nie może przebywać jednorazowo więcej niż 18 osób.
 26. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
 27. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 28. Klienci, opiekunowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
 29. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych bez uprzedniej zgody Kierownika Zespołu Krytych Pływalni.
 30. Użytkownikom pływalni zaleca się korzystanie z zamykanych szafek wrzutowych na monety.
 31. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z kluczem do szafek basenowych lub zamka szafkowego pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.
 32. Za pieniądze i przedmioty pozostawione w szatniach basenowych Zespół Krytych Pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

W trosce o bezpieczeństwo na terenie pływalni ZABRANIA się:

 • Wchodzić do wody wbrew zakazom ratowników WOPR,
 • Zakłócać porządek na pływalni i trybunach,
 • Niszczyć urządzenia, sprzęt pływacki oraz ratowniczy,
 • Chwytać liny oznaczające tory do pływania i wieszać się na nich,
 • Biegać po obrzeżach niecki basenowej,
 • Skakać oraz wpychać innych do wody,
 • Wprowadzać zwierzęta na pływalnię,
 • Wchodzić osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub środków o podobnym działaniu oraz wnosić i spożywać alkohol lub środki o podobnym działaniu na terenie pływalni,
 • Palić tytoń,
 • Wnosić przedmioty szklane i ostre narzędzia,
 • Wchodzić do wody z ranami, skaleczeniami, zmianami skórnymi lub widocznymi oznakami chorób,
 • Wchodzić na stanowiska ratowników WOPR,
 • Zanieczyszczać wodę w niecce basenu,

III. Zasady korzystania z Jacuzzi

 1. Przed wejściem do wanny Jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem Jacuzzi i instrukcją korzystania z niej.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia z Jacuzzi należy bezwzględnie zmienić obuwie na obuwie basenowe.
 3. Przed wejściem do Jacuzzi wszystkie osoby zobowiązane są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących, również po każdorazowym skorzystaniu z WC.
 4. Wejście do jacuzzi dozwolone jest wyłącznie od strony schodów.
 5. Obowiązuje kategoryczny zakaz biegania wokół jacuzzi i wskakiwania do niego.
 6. Z jacuzzi mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwskazań medycznych dla tego typu zabiegów.
 7. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 8. Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 9. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Wszelki usterki należy zgłaszać obsłudze obiektu,

IV. Zasady korzystania z Sauny

 1. Przed wejściem do Sauny należy zapoznać się z Regulaminem Sauny i instrukcją korzystania z niej.
 2. Korzystania z sauny suchej jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i instrukcją korzystania oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich zapisów oraz poleceń i informacji udzielanych przez obsługę Basenu.
 3. Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 4. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać duży ręcznik kąpielowy.
 5. Do sauny nie wolno wchodzić pojedynczo.
 6. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwskazań medycznych dla tego typu zabiegów.
 7. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
 • Z nadciśnieniem tętniczym,
 • Z chorobami serca,
 • Z chorobą wieńcową,
 • Z wyraźnymi przeciwwskazaniami lekarskimi,
 • Osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z sauny pod opieką dorosłych.
 1. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 8 osób.
 2. Nie wolno korzystać z sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Na terenie sauny zabrania się:
 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • palenia tytoniu,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • wchodzenia w przedmiotach metalowych, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 1. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg.
 2. Wszelki usterki należy zgłaszać Ratownikowi pełniącemu dyżur.

V. Zasady korzystania z szatni głównej

 1. Szatnia mieści się w holu głównym Zespołu Krytych Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 2. Szatnia czynna jest w godzinach funkcjonowania obiektu.
 3. Szatnia jest bezpłatna i obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, w tym również wszystkie grupy zorganizowane.
 4. W szatni mogą przebywać tylko upoważnieni pracownicy.
 5. W szatni przechowywane są nakrycia wierzchnie oraz obuwie.
 6. Przy szatni dostępne są szafki depozytowe lub na obuwie zewnętrzne . Szafki zamykane i otwierane są na kluczyk po wrzuceniu monety 2 złotowej.
 7. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 8. Pozostawiona w szatni odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie numerka szatniowego.
 9. Odzież od grupy zorganizowanej pobiera personel szatni. Opiekun grupy przekazuje wszystkie okrycia wierzchnie pracownikowi szatni i odbiera je po skończonych zajęciach.
 10. Za zgubienie lub uszkodzenie bloczka szatniowego, kluczyka do szafki depozytowej/na obuwie lub uszkodzenie zamka pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 11. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił numerek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego opisu pozostawionych rzeczy i spisaniu oświadczenia że pobrane rzeczy należą do Niego.
 12. Jeżeli klient nieposiadający numerka nie jest w stanie opisać jednoznacznie ubioru pozostawionego w szatni, odbiór następuje po zamknięciu szatni.
 13. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym przypadku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z jego zawieszeniem i przechowywaniem.
 14. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.
 15. Obuwie należy włożyć do worka foliowego lub mocnej torby foliowej.
 16. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Zespołu Krytych Pływalni.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zespół Krytych Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu lub utracone na skutek kradzieży.
 2. Zespół Krytych Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji użytkowania i wskazań obsługi.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu obiektu.
 4. Osoby korzystające z poszczególnych części Zespołu Krytych Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 5. Osoby przebywające w Zespole Krytych Pływalni zobowiązane są do przestrzegania ustalonych i przedstawionych w formie komunikatów nakazów i zakazów sanitarnych.
 6. W przypadku zanieczyszczenia wody w nieckach basenowych kałem lub wymiocinami sprawca lub jego opiekun zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 1000 zł. W przypadku zajęć grupowych zorganizowanych odpowiedzialność obciąża solidarnie sprawcę i Organizatora zajęć.
 7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywistych kosztów związanych z zanieczyszczeniem wody, AWF w Krakowie może dochodzić na drodze postępowania cywilnego zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z wymianą wody i utraconymi korzyściami, spowodowanymi zanieczyszczeniem i koniecznością wyłączenia z użytkowania poszczególnych części Zespołu Krytych Pływalni. W przypadku zajęć grupowych odpowiedzialność obciąża solidarnie sprawcę i Organizatora zajęć.
 8. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie obiektu i jego urządzeń, a Zespół Krytych Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 9. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Zespołu Krytych Pływalni.

KANCLERZ AWF w Krakowie